Producenci

Polityka prywatności

I. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez stronę prowadzoną pod adresem www.alphadan.pl (dalej zwaną Witryną) przez ALPHA DAN Janusz Chilewski Sp.j. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szajnochy 3B (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

2. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

3. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: dane@alphadan.pl.

4. Administrator przetwarza dane osobowe których przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią świadczącą usługi na rzecz administratora.

5. Sklep Internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:

 1. W przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie Internetowym:
  • nazwisko i imię,
  • adres zameldowania na pobyt stały
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu.
  Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Ponadto, Sklep Internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celu sfinalizowania zakupów i otrzymania faktury VAT:
  • dane teleadresowe firmy
  • numer identyfikacyjny NIP.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
 3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
 4. marketingu bezpośredniego
 5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
 6. weryfikacji wiarygodności płatniczej
 7. wsparcia obsługi
 8. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - Ogólnego Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

DZIAŁANIE CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRZETWARZANIA JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE SKUTEK NIEPODANIA DANYCH
Dokonanie transakcji w Sklepie Internetowym, korzystanie z usług dodatkowych lub wykonanie czynności zmierzających do dokonania transakcji w Sklepie Internetowym Dokonanie transakcji handlowej, skorzystanie z naszych usług, zapoznanie się z ofertą produktową i usługową. Umowa o świadczeniu usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit.b RODO) W przypadku rejestracji lub zawarcia transakcji handlowej do momentu wycofania zgody – można to zrobić w każdej chwili Brak możliwości dokonania zakupu lub realizacji złożonego zamówienia.
Realizacja zamówienia Obowiązek prawny związany z rachunkowością zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o rachunkowości w kraju siedziby Sprzedawcy Brak możliwości zrealizowania zamówienia.
Dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym Tworzenia zestawień analiz i statystyk obrotów finansowych w celu przyznania wybranym klientom dodatkowych rabatów. Mają Państwo prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu uzyskania dodatkowego rabatu zakupowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Do momentu wycofania zgody – można to zrobić w każdej chwili. Brak możliwości uzyskania dodatkowego, indywidualnego rabatu uzależnionego od wysokości wydanej kwoty netto na zakup towarów w poprzednich latach kalendarzowych.
Dokonanie transakcji w Sklepie Internetowym Wysyłanie dokumentów drogą elektroniczną Mają Państwo prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu otrzymania dokumentów w wersji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Do momentu wycofania zgody – można to zrobić w każdej chwili. Brak możliwości otrzymania dokumentów (faktur, korekt, wzorów formularzy itp) drogą elektroniczną.
Rozpatrzenie reklamacji Wysyłanie dokumentów droga elektroniczną, telefoniczne nawiązanie kontaktu. Mają Państwo prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Do momentu wycofania zgody – można to zrobić w każdej chwili Brak możliwości szybkiego skontaktowania się w kwestiach dotyczących sprawnego rozpatrzenia reklamacji, np.: dostarczenie brakujących elementów reklamacji, informacji o statusie procesu itp.
Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Zgodna na newsletter. Wysyłanie przez Stronę Internetową informacji branżowych dotyczących aktualnej oferty (nowości, promocje, wydarzenia) Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Do momentu wycofania zgody – można to zrobić w każdej chwili. Brak możliwości otrzymania informacji związanych z naszą dedykowaną ofertą oraz indywidualnych wiadomości, ofert i promocji.
Zainicjowanie przez Ciebie kontaktu (w celu zapytania) Obsługa zapytań lub zgłoszeń Mają Państwo prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu kontaktu z Tobą. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Do momentu wycofania zgody – można to zrobić w każdej chwili Brak możliwości udzielenia przez nas odpowiedzi lub przekazania informacji
Twoje wejście na stronę Portalu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przez nas działań analitycznych Analizowanie sposobu Twojego poruszania się po Portalu w celu dostosowania go do potrzeb użytkowników. Mają Państwo prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu dostosowania Portalu do twoich potrzeb (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do upływu ważności plików cookie wykorzystanych do celów analitycznych.
Więcej w Polityce plików cookie
Nieuwzględnienie Twoich preferencji w korzystaniu z portalu w sposób intuicyjny i przyjazny.
Wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług w związku ze Sklepem Internetowym Dostosowanie naszych usług i oferty do potrzeb użytkowników oraz polepszenie jakości tych usług i oferty. Mają Państwo prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Państwa danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do momentu wycofania zgody – można to zrobić w każdej chwili Nieuwzględnienie Twoich preferencji w pracach nad rozwojem Sklepu Internetowego.
Działania mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem Internetowym Zabezpieczenie na wypadek potrzeby ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z Państwa lub naszymi działaniami bądź nasza współpracą. Mają Państwo prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Państwa danych na wypadek potrzeby ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do czasu aż upłynie okres przedawnienia roszczeń lub gdy uwzględnimy Państwa sprzeciw wobec przetwarzania. Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów.

10. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

II. Udostępnianie danych osobowych w celu realizacji transakcji

1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą firmy: umożliwiające prowadzenie działań i usług drogą elektroniczną, kurierskie i transportowe, zapewniające wsparcie IT dla administratora, umożliwiające prowadzenie działań analitycznych, wystawianie opinii a także partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji współpracy). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
Korzystanie ze Sklepu Internetowego dostawca platformy Portalu sprzedaży Hurtowej Shoper S.A.ul. Pawia 9 31-154 Kraków, NIP: 9452156998 Nie ma miejsca
Opłacenie transakcji zawartej w Sklepie Internetowym Dostawca płatności Blue Media S.A.
ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot
Nie ma miejsca
Wystawienie dokumentu sprzedaży. Dostawca oprogramowania do wystawiania faktur i paragonów InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2 54-519 Wrocław Nie ma miejsca
Komunikacja z obsługą Sklepu Internetowego Dostawca usług internetowych jak skrzynka elektroniczna Nie ma miejsca
Obowiązek prawny związany z rachunkowością zobowiązujący Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych . Dostawca oprogramowania do prowadzenia księgowości i rachunkowości InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2 54-519 Wrocław Nie ma miejsca
Dodanie opinii na temat Alpha Dan w mapach Google Dostawca oprogramowania pozwalającego na dodanie opinii na Google Maps tak*
Wystąpienie zdarzenia powodującego dla nas konieczność konsultacji prawnej Kancelaria prawna Nie ma miejsca
Państwa zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych Firma dostarczająca oprogramowanie do mailingu Domena.pl sp. z o.o. Gdańska 119 85-022 Bydgoszcz oraz Shoper S.A. ul. Pawia 9 31-154 Kraków Nie ma miejsca
Wejście na stronę Sklepu Internetowego z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przez nas działań analitycznych. Podmiot umożliwiający prowadzenie działań analitycznych na podstawie Państwa sposobu poruszania się w Sklepie Internetowym (Google Analytics) tak*
Wysłanie przesyłki droga tradycyjną Firma kurierska DPD, Poczta Polska Nie ma miejsca

* W zależności od ustawień Państwa przeglądarki dane osobowe mogą być przetwarzane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google”)

2. Jeśli nie logowano się na konto Google, zbierane informacje przechowywane będą przy użyciu unikalnych identyfikatorów powiązanych z używaną przez Państwa przeglądarką, aplikacją lub urządzeniem. Dotyczy to kwestii takich jak preferowany język albo wyświetlanie trafniejszych wyników wyszukiwania lub reklam na podstawie państwa aktywności.

3. Jeśli nastąpiło zalogowanie na konto Google, zbierane są też informacje, które zostają zapisane na Państwa koncie Google i które traktowane są jak dane osobowe. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Państwa danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).

4. Google Analytics
Sklep Internetowy korzysta z Google Analytics, usługi dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland (Google”). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej mogą być przesyłane do serwera poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i tam przechowywane.

III. Działania Marketingowe prowadzone przez Sklep Internetowy

1. Podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów i usług Witryny. Wysyłane wiadomości mogą zawierać informacje (teksty, obrazy, infografiki, filmy, linki do witryn zewnętrznych) o charakterze marketingowym, sprzedażowym, opiniotwórczym i informacyjnym. Wysyłanie wiadomości nie ma charakteru cyklicznego, są to działania sporadyczne. Mogą być w nich umieszczane informacje skierowane do konkretnego odbiorcy, np.: informacje dotyczące przyznania większego rabatu, zaproszenie do skorzystania z oferty przewidzianej tylko dla konkretnej grupy klientów, życzenia świąteczne, indywidualne bony zniżkowe itp.

2. Newsletter
O ile Państwo wyraziliście zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres e-mail będzie w przyszłości wykorzystywany w celach marketingowych przez Witrynę. Wysyłane wiadomości mogą zawierać informacje (teksty, obrazy, infografiki, filmy, linki do witryn zewnętrznych) o charakterze marketingowym, sprzedażowym, opiniotwórczym i informacyjnym. Będą w nich umieszczane informacje o nowościach w ofercie, towarach, akcjach promocyjnych, kupony zniżkowe itp. Wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

3. Profilowanie

 1. W ramach serwisu dokonujemy profilowania. W odniesieniu do Państwa będzie to miało miejsce gdy ustawienia Państwa przeglądarki na to zezwolą. Profilowanie polega na automatycznej ocenie zainteresowań usługami lub produktami na podstawie wyświetlanych przez Państwa treści. Dzięki temu można w ramach usług internetowych wyświetlać reklamy dopasowane do Państwa potrzeb.
 2. Stosowane przez nas profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutków prawnych lub wpływających na Państwa w podobny sposób.

IV. Środki bezpieczeństwa dotyczące zebranych danych osobowych

1. Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Portalu sprzedaży hurtowej w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia poprzez certyfikat SSL.

2. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu Internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego.

3. W ramach Sklepu Internetowego znajdują się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu Internetowego i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

V. Podgląd, edycja lub usunięcie danych osobowych

1. Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu Interentowego, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła można utworzyć nowe podając adres e-mail przypisany do konta klienta w formularzu dostępnym po kliknięciu w odnośnik dostępny na stronie logowania. W przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: zamowienia@alphadan.pl

2. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tych danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu usunięcia danych osobowych należy wysłać wiadomość z prośbą o usunięcie danych na mail na adres: zamowienia@alphadan.pl

VI. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności

Pytania i zastrzeżenia Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: zamowienia@alphadan.pl

Promocje
Cekiny 8mm/ 5 kolorów Astra
Cekiny 8mm/ 5 kolorów Astra

10,52 zł

Cena regularna: 11,07 zł

Najniższa cena: 10,74 zł
szt.
Cyrkiel szkolny Astra Grande metalowy, trzy elementy w etui
Cyrkiel szkolny Astra Grande metalowy, trzy elementy w etui

12,50 zł

Cena regularna: 13,16 zł

Najniższa cena: 12,77 zł
szt.
Długopis wymazywalny Astra Oops! Pixel One
Długopis wymazywalny Astra Oops! Pixel One

6,24 zł

Cena regularna: 6,57 zł

Najniższa cena: 6,37 zł
szt.
Długopis wymazywalny Astra Oops! Unicorn
Długopis wymazywalny Astra Oops! Unicorn

5,75 zł

Cena regularna: 6,05 zł

Najniższa cena: 5,87 zł
szt.
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory

26,46 zł

Cena regularna: 27,28 zł

Najniższa cena: 27,28 zł
szt.
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory

26,46 zł

Cena regularna: 27,28 zł

Najniższa cena: 27,28 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium