Producenci

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „ALPHA DAN” JANUSZ CHILEWSKI SP.J.

Tekst obowiązujący od 08 maja 2023 r.

Agenda:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Procedura rejestracji konta
 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 5. Procedura anulowania zamówienia
 6. Dostawa
 7. Płatność
 8. Prawo do odstąpienia od umowy
 9. Postępowanie reklamacyjne
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Prawa autorskie
 12. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE – użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Sprzedawca przygotuje złożone przez Klienta zamówienie i przekaże je do dostarczenia w sposób wybrany przez Klienta;

2. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

3. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji;

4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego, posiadająca konto klienta;

5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

7. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie umowy sprzedaży nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. KONTO KLIENTA – podstrona sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są informacje o zamówieniach Klienta [dane teleadresowe, historia i szczegóły zamówień, informacje o przesyłce, dane obejmujące wpłaty związane ze złożonymi zamówieniami]. Konto prowadzone jest na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. SKLEP INTERNETOWY – portal sprzedaży hurtowej dostępny pod adresem alphadan.pl, prowadzony przez „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółkę jawną z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e – mail: zamowienia@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80, [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora], za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży.

10. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w sklepie internetowym, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

11. PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021r).

12. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem alphadan.pl

13. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta indywidualnego konta klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego alphadan.pl. Rejestracja w Sklepie Internetowym oznacza zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez prowadzenie bezpłatnego, indywidualnego konta klienta.

14. SPRZEDAWCA - „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B], wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: zamowienia@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80 [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora];

15. STRONA – Sprzedawca lub Klient;

16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu i określające istotne jej warunki.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE^

1. Postanowienia regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego oraz normuje warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Klienci mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.alphadan.pl oraz pobrać go (link do pobrania regulaminu w formacie pdf) i sporządzić jego wydruk.

4. Sklep internetowy prowadzony jest przez „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółkę jawną z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Toruńska 64, 85-023 Bydgoszcz, pod numerem 0000054068, NIP 554 192 48 01, REGON 091490364, adres poczty elektronicznej e –mail: zamowienia@alphadan.pl, tel. (52) 345-35-80 [opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora], dostępny pod adresem www.alphadan.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kupujący:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Klient podczas zawierania umowy sprzedaży lub rejestracji i zawierania umowy sprzedaży obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. Sprzedawca mailowo lub telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez sklep internetowy działalności oraz statusu Zamówień, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.

11. Bezpłatne dodatki reklamowe lub produkty upominkowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

12. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w jego asortymencie oraz wycofywania ich z asortymentu, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych

III. PROCEDURA REJESTRACJI KONTA^

1. Aby dokonać rejestracji niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Dokonując rejestracji konieczne jest podanie przez klienta, w formularzu rejestracyjnym, następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz hasło.

3. W momencie dokonania rejestracji w sklepie internetowym zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegająca na prowadzeniu darmowego konta klienta.

4. Klient, który dokonał rejestracji, a tym samym zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ma dostęp do opcji i danych takich jak:

 1. ceny produktów,
 2. dane teleadresowe klienta oraz miejsc dostawy i ich edycję,
 3. historia i szczegóły zamówień,
 4. informacje o przesyłkach,
 5. dane obejmujące wpłaty związane ze złożonymi zamówieniami,
 6. możliwość zapisania się do newslettera bądź rezygnacji z jego otrzymywania,
 7. możliwość zmiany hasła dostępu do konta.
 8. możliwość złożenia zamówienia, poprzez dodanie produktów do koszyka i jego ewentualna edycję oraz modyfikacje formy płatności i adresu dostawy,
 9. możliwość dodawania i usuwania produktów do przechowalni,
 10. możliwość złożenia prośby o usuniecie danych, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

5. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną o której mowa powyżej jest zawierana na czas nieokreślony.

IV WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY^

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 kodeksu cywilnego.

2. Cena produktu uwidoczniona na stronach internetowych sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania zamówienia oraz dostępne są na stronie Zasady-dostaw

3. Cena produktu uwidoczniona w sklepie internetowym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów, po złożeniu przez Klienta zamówienia.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje, zamówienie.

5. W trakcie składania zamówienia Klient powinien wskazać następujące dane potrzebne do przyjęcia zamówienia do realizacji:

 1. imię i nazwisko
 2. adres zamawiającego [nazwa ulicy, numer domu i mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym]
 3. numer telefonu kontaktowego
 4. adres e-mail
 5. zamawiany produkt
 6. ilość zamawianego produktu
 7. miejsce dostawy zamawianego produktu [nazwa ulicy, numer domu i mieszkania, miejscowość wraz z kodem pocztowym]
 8. wybrany przez Klienta sposób dostawy produktu
 9. wybraną przez Klienta formę płatności.

6. Złożenie zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w interaktywnym formularzu w pole „potwierdzam zakup”.

7. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail wiadomości zawierającej informacje w zakresie: przedmiotu zamówienia; jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy; wybranej metody płatności; wybranego sposobu dostawy; numeru rachunku bankowego do wpłaty [przy wyborze przez Klienta formy płatności przelewem bankowym].

8. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych do momentu kliknięcia przez niego w pole „potwierdzam zakup”, kierując się wyświetlanymi na stronie internetowej sklepu internetowego komunikatami oraz informacjami.

9. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy w godzinach otwarcia.

10. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

V. PROCEDURA ANULOWANIA ZAMÓWIENIA^

1. Procedura anulowania zamówienia przez klienta

 1. W celu anulowania zamówienia należy wysłać wiadomość z prośbą o anulowanie zamówienia na adres: zamowienia@alphadan.pl. Wiadomość musi zawierać numer zamówienia, które ma być anulowane.
 2. Numer zamówienia można zaleźć w panelu „Moje Konto”, który pojawi się po zalogowaniu. Z listy zamówień wyszukaj to, które ma być anulowane.
 3. Zamówienie można anulować wyłącznie do czasu gdy zamówienie nie ma statusu „Przesyłka wysłana”. Po tym czasie anulowanie zamówienia jest niemożliwe.
 4. Po anulowaniu zamówienia sklep internetowy wyśle do klienta e-mail z potwierdzeniem anulacji.
 5. Jeśli do zamówienia wykorzystano jednorazowy kupon rabatowy, ponowne użycie tego kuponu nie będzie możliwe.

2. Procedura anulowania zamówienia w przypadku nieopłacenia zamówienia.

W przypadku wybrania formy zapłaty za zamówienie - Płatności elektroniczne DotPay. Sprzedający oczekuje od klienta zapłaty za zamówienie w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania płatności w wyznaczonym terminie i nie skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu ustalenia innej formy zapłaty za zamówienie zostanie ono anulowane. Sprzedający powiadomi klienta o anulowaniu zamówienia poprzez wiadomość mail.

3. Anulowanie zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

 1. Jeżeli sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności lub częściowej dostępności zamówionego towaru niezwłocznie zawiadomi o tym klienta w celu ustalenia dalszych działań i polubownego rozwiązania sytuacji.
 2. Sprzedawca będzie kontaktować się z klientem na numer telefonu podany w zamówieniu, a jeśli nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego poprzez wiadomość mail na adres podany w danych teleadresowych.
 3. W pierwszej kolejności sprzedawca będzie oferować:
  • podobny produkt lub zamiennik ( np.: inny producent, podobny odcień, wielkość itp.)
  • rezygnację z zamówionego towaru i zwrot pieniędzy
  • anulowanie całego zamówienia i zwrot pieniędzy
  • oczekiwanie na ponowną dostępność produktu i jego dostarczenie w odrębnym zamówieniu lub według ustaleń.
 4. W przypadku rezygnacji z zakupu niedostępnego towaru lub anulowaniu całego zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanej należności na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez w/w Klienta sposób w przeciągu 7 dni roboczych.

VI. DOSTAWA^

1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży., z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 2.

2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

3. Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty wolne od wad za pośrednictwem przewoźnika. Czas realizacji dostawy przez Firmę Kurierską nie przekroczy 3 dni roboczych, licząc od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę.

4. Istnieje możliwość osobistego odbioru przez Klienta zamówionych produktów w siedzibie Sprzedawcy tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B, w godzinach otwarcia.

5. Dostawa towaru do Klienta może się odbyć również transportem własnym Sprzedawcy.

6. Realizacja zamówienia możliwa jest na terytorium Unii Europejskiej.

7. Koszty dostawy na terenie Unii Europejskiej, które ponosi Klient, zostaną wyraźnie wskazane w trakcie składania zamówienia oraz w informacji przesłanej Klientowi, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji oraz są dostępne na stronie Zasady-dostaw

VII. PŁATNOŚĆ^

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. za pobraniem,
 2. przelewem bankowym na numer rachunku wskazany w trakcie składania zamówienia oraz w informacji przesłanej Klientowi na jego adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,
 3. kartą płatniczą lub gotówką w kasie Sprzedawcy, w sytuacji osobistego odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy,
 4. przelew online,
 5. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 6. przelewem BLIK

2. W sytuacji wyboru zapłaty za zamówienie przed jego otrzymaniem w formie zapłaty przelewem bankowym lub on-line Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie dwóch dni od dnia zawarcia umowy.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A..

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY^

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 (czternaście) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Klient lub osoba przez niego wskazania weszli w posiadanie zakupionego Produktu.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy. Produkt oraz oświadczenie odstąpienia od umowy należy przekazać na adres: „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B. Do zachowania w/w 14 dniowego [czternastodniowego] terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na podany wyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres zamowienia@alphadan.pl

3. W oświadczeniu - zgodnie z gotowym wzorem (wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy PDF) o odstąpieniu należy wskazać:

 1. nazwę i adres przedsiębiorcy "ALPHA DAN" Janusz Chilewski spółka jawna w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K.Szajnochy 3B
 2. informację o produktach, od których Klient odstępuje
 3. datę odbioru Produktów
 4. nazwę i adres Konsumenta
 5. data i podpis Konsumenta.

4. W sytuacji skutecznego odstąpienia przez Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, od umowy sprzedaży, Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych przedpłat na wskazany przez Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez w/w Klienta sposób, z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 5..

5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE^

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego przez niego produktu, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży należy składać w formie pisemnej (wzór formularza reklamacji PDF) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres reklamacje@alphadan.pl. Wadliwy towar i oświadczenie (gdy jest w formie pisemnej) należy dostarczyć na adres Sprzedawcy, tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B.

3. Sprzedawca do otrzymanej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni (czternaście) od dnia jej otrzymania. Stanowisko Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłane na podany przez Klienta adres.

4. W przypadku produktów objętych także gwarancją, jego producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia także w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

5. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata.

6. Reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, tj. „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, 85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@alphadan.pl. W treści reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, a także danych kontaktowych. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni [czternaście]. Stanowisko Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłane na podany przez Klienta adres.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH^

Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

 

XI PRAWA AUTORSKIE^

1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Utwory tekstowe, fotograficzne, graficzne i audiowizualne zamieszone w sklepie internetowym www.alphadan.pl są objęte prawami autorskimi. Właścicielem praw autorskich jest „ALPHA DAN” Janusz Chilewski spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy [85-738 Bydgoszcz, ul. K. Szajnochy 3B] i/lub producenci oferowanych towarów.

2. W przypadku gdy prawa autorskie zostaną naruszone ich właściciel powołując się na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która mówi:
“Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony, może dochodzić swoich praw na gruncie prawa cywilnego.

3. Na podstawie przepisów karnych ustawy o prawie autorskim właściciel praw autorskich może domagać się finansowej rekompensaty za wyrządzoną szkodę trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE^

1. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż czternaście dni, od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wprowadzeniem zmian w regulaminie są realizowane wg dotychczasowych postanowień regulaminu.

2. W przypadku zmiany regulaminu sklepu internetowego, Klienci, którzy posiadają w nim konto, zostaną powiadomieni o tym fakcie droga mailową.

3. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.

4. W sytuacji sporów sądowych właściwość sądu określona będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego.

Promocje
Cekiny 8mm/ 5 kolorów Astra
Cekiny 8mm/ 5 kolorów Astra

10,52 zł

Cena regularna: 11,07 zł

Najniższa cena: 10,74 zł
szt.
Cyrkiel szkolny Astra Grande metalowy, trzy elementy w etui
Cyrkiel szkolny Astra Grande metalowy, trzy elementy w etui

12,50 zł

Cena regularna: 13,16 zł

Najniższa cena: 12,77 zł
szt.
Długopis wymazywalny Astra Oops! Pixel One
Długopis wymazywalny Astra Oops! Pixel One

6,24 zł

Cena regularna: 6,57 zł

Najniższa cena: 6,37 zł
szt.
Długopis wymazywalny Astra Oops! Unicorn
Długopis wymazywalny Astra Oops! Unicorn

5,75 zł

Cena regularna: 6,05 zł

Najniższa cena: 5,87 zł
szt.
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory

26,46 zł

Cena regularna: 27,28 zł

Najniższa cena: 27,28 zł
szt.
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory
Długopis żelowy Pentel K110V MatteHop, 4 kolory

26,46 zł

Cena regularna: 27,28 zł

Najniższa cena: 27,28 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium